IAGINT - Indicatori agroecologici bazaţi pe informaţii numerice de teren pentru
caracterizarea vulnerabilităţii sistemelor agricole din zonele colinare
Obiective
Proiectul IAGINT va avea următoarele obiective specifice:

Obiectivul 1.
Modelarea efectului indus de configuraţia terenului asupra mediului fizic al
plantei
Modelele utilizate şi adaptate în proiect vor include influenţele topografiei terenului asupra
regimului radiaţiilor, temperaturii, umidităţii şi a fluxurilor de energie (căldură, apă) la nivel de
sub-bazin hidrografic. Modelele vor fi realizate folosindu-se soluţii simple pentru descrierea
dinamicii fluxurilor de căldură şi apă de la suprafaţa solului, şi pentru cuplarea bilanţului de
energie şi apă pentru parametrizarea modelelor de plantă care descriu dinamica fenofazelor
şi acumularea biomasei.

Obiectivul 2. Îmbunătăţirea modelelor pentru descrierea interacţiunilor sol – recoltă – climat
pentru diferite sisteme de agricultură
Scopul acestui obiectiv este creşterea capacităţii de predicţie a modelelor agro-pedo-hidro-
climatice pentru evaluarea efectului indus de structura peisajului şi sistemul de agricultură
(definit prin rotaţie şi management pe termen lung) în vederea utilizării durabile a terenurilor
şi minimizării efectelor negative asupra parametrilor economici ai exploataţiei agricole. Pe
baza output-ului modelelor se vor deriva indicatori de durabilitate pentru recolte şi sisteme
de culturi individuale. Aceşti indicatori sunt consideraţi relevanţi pentru orice procedură de
evaluare a politicilor agricole pe terenuri în pantă. În cadrul acestui obiectiv, se va urmări
perfecţionarea modelelor de creştere a plantei în fazele de germinare, răsărit şi dezvoltare
vegetativa ulterioară, ca funcţie de umiditatea solului şi temperatură incluzând evenimente
climatice extreme (secetă, caniculă, îngheţ), evaluarea variabilităţii spaţiale a eficienţei de
utilizare a radiaţiilor şi a apei (EUR, UEA), includerea efectelor remanente (umiditate,
reziduuri vegetale) ce caracterizează diferitele sisteme de management agricol (rotaţia
culturilor, lucrările solului, aplicarea îngrăţămintelor organice), realizarea analizelor de
senzitivitate şi distribuţie a probabilităţilor pentru variabilele de ieşire ale modelului de recoltă
în funcţie de variaţia inputurilor.
Pentru sistemele de agricultură durabilă pe teren colinar este esenţial să se realizeze o
acoperire cu vegetaţie rapidă a solului pentru a menţine stabilitatea şi fertilitatea solului. ]

Obiectivul 3. Integrarea şi agregarea algoritmilor pentru calculul balanţei de energie şi de
apă în funcţie de parametrii Modelului Digital de Teren (MDT)
Parametrii derivaţi din modelare trebuie sintetizati în indicatori la nivelul bazinelor
hidrografice. Agregarea parametrilor depinde de precizia modelului numeric al terenului. În
acest scop, trebuie dezvoltat un instrument pentru a evalua aceşti parametri pornind de la
variabilele topografice şi de sol ale terenului respectiv. În cadrul acestui obiectiv, vor fi
studiate distribuţia regimului de radiaţie şi temperatură în landsaft pe baza modelului digital
de teren, regimul de apă în funcţie de caracteristicile topografice furnizate de MDT, şi vor fi
realizate analize de sensitivitate privind efectul pantei asupra agregării datelor.

Obiectivul 4. Definirea indicatorilor agro-ecologici derivaţi din model pentru caracterizarea
şi managementul sistemelor durabile de agricultură din zone colinare; Platforma de
comunicare cu grupurile/colectivităţile interesate (stakeholder) şi utilizatori finali
Metodele curente de utilizare şi management al terenului oferă estimări regionale privind
riscurile cultivării în regiuni caracterizate ca fiind sub-optime pentru agricultură. Se
presupune că variaţia balanţei de energie şi apă datorită topografiei terenului va explica o
mare parte a acestui risc. Pe baza integrării succesive a informaţiilor şi modelelor de
proces, se vor obţine seturi de indicatori agro-ecologici, care să reflecte potenţialul şi
stabilitatea sistemelor de cultură precum şi impactul stresurilor termice şi hidrice asupra
culturilor. Pe baza valorilor de prag derivate vor fi fundamentate deciziile pentru
îmbunătăţirea managementul sistemelor de culturi şi, în cele din urmă, pentru a atinge un
management durabil.
Sarcina generală a acestui obiectiv va fi de a implementa un sistem de comunicare a
riscului pe baza indicatorilor agro-ecologici, care reflectă parametrii de productivitate
distribuiţi spaţial şi temporal.
English version / Versiunea in limba romana